Терміни та визначення

Аналог (об’єкт-аналог) – об’єкт господарської діяльності, який використовують за одним призначенням і характеризують схожою номенклатурою техніко-економічних показників.

Аналог (патент-аналог) – охоронний документ, одержаний у різних країнах на одне й те саме технічне рішення (винахід) одним й тим самим заявником.

Вид роботи (на стадії життєвого циклу продукції) – частина стадії життєвого циклу продукції, що є самостійним об’єктом планування і фінансування, у процесі якої проводять роботи стосовно даної стадії.

Виконавець НДР (ДКР) – фізична або юридична особа, що виконує НДР (ДКР, ДТР).

Винахід – результат творчої діяльності людини у будь-якій галузі технології, який відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим, має винахідницький рівень і застосовується у промисловості.

Господарська діяльність – будь-яка діяльність, пов’язана з виробництвом і обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

Дослідження і обґрунтування розробки – стадія життєвого циклу продукції від виникнення задуму до обґрунтування можливості і доцільності створення винаходів і матеріалів.

Дослідження ринків збуту (наприклад, медичних послуг) – безперервна обробка інформації про усі аспекти ситуації на ринку за допомогою даних офіційної статистики, комерційної інформації, рекламних проспектів та ін. 

Етап науково-дослідної роботи – етап НДР, частина НДР, що є об’єктом планування і фінансування, на якій виконують певне завдання.

Життєвий цикл об’єкта господарської діяльності – сукупність взаємопов’язаних процесів послідовної зміни стану продукції від початку дослідження та обгрунтування розроблення до припинення експлуатації виробу, застосування матеріалу.

Конкурентоспроможність – найважливіша комплексна ринкова характеристика товару (технології або послуг), його спроможність бути проданим на конкретному ринку у певний термін за наявності аналогічних товарів-конкурентів.

Кон’юнктура ринку – умови, що склалися на ринку у певний період часу і в конкретному місці, регіоні.

Ліцензія – дозвіл власника патенту (ліцензіара), який видають особі (ліцензіату), на використання об’єкта промислової власності на певних умовах.

Науково-дослідна робота (НДР) із створення продукції – сукупність робіт, які виконують із метою вишукування перспективних принципів і шляхів створення нової або модернізації існуючої продукції (технології), яку виготовляють.

Науково-технічний звіт про НДР – сукупність документів, які містять систематизовану інформацію про виконану НДР і/або її етапи.

Об’єкт господарської діяльності – продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин та тварин); спосіб (профілактики, діагностики, лікування, прогнозування та ін.); .

Об’єкти промислової власності – винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, фірмові найменування та зазначення походження або найменування місця походження товарів.

Патент – юридично-технічний документ, який засвідчує право на винахід (корисну модель, промисловий зразок).

Патент-аналог – див. аналог.

Патентна ситуація відносно об’єкта господарської діяльності – сукупність даних про правову охорону об’єктів промислової власності.

Патентні дослідження – системний науковий аналіз властивостей об’єкта господарської діяльності протягом його життєвого циклу, який випливає з правової охорони об’єктів промислової власності. Дослідження технічного рівня, тенденцій розвитку об’єктів господарської діяльності, їх патентоспроможності і патентної чистоти.

Патентоспроможність – властивість, яку дістає об’єкт господарської діяльності, його складові частини, що відповідають умовам надання правової охорони відповідно до чинного законодавства.

Порушення прав власників чинного охоронного документа – будь-яке посягання на права власника чинного охоронного документа, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

Суб’єкт господарської діяльності – юридична або фізична особа будь-якої організаційно-правової форми.