Довідник винахідника

Порядок оформлення та подання заявки на винахід (корисну модель) від Університету.

 

Щоб оформити патент на винахід (корисну модель) в результаті виконання службових обовязків в Буковинському державному медичному університеті винахіднику необхідно:

 Звернутися до спеціалістів сектору інноваційного розвитку, отримати вказівки для оформлення заявки та зразки документів, які в неї входять. Проконсультуватися з приводу правил складання і подання заявки.

 

1.    Оформлення заявки

Необхідно оформити всі необхідні документи для подачі заявки до ДП «Український інститут промислової власності» (консультуючись з спеціалістом по захисту прав об’єктів інтелектуальної власності): заяву, формулу, реферат, опис винаходу, креслення або графічні зображення (якщо такі мають місце).

 ·     Заява подається за встановленою формою (яка нижче додається). Всі розділи заяви слід заповнити, окрім тих, якіпризначені для відміток НДЦПЕ. У заяві слід вказати повне ім’я або найменування (для юридичної особи) за­явника (заявників) та його (їх) адресу, а також навес­ти дані про винахідника (винахідників).

Заява підписується заявником і обов’язково проставляється дата підпису. Якщо заявник юридична особа, заява підпи­сується керівником (в Університеті – ректором ) із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів. Підпис засвідчується печаткою.

·       Формула винаходу (корисної моделі) –  це стисла словесна характери­стика технічної суті винаходу, корисної моделі. Формула повинна вира­жати суть винаходу та базуватися на описі, тобто ха­рактеризувати його тими ж поняттями, що містить опис винаходу, корисної моделі.

Обсяг правової охорони, що надається вина­ходу, корисній моделі, визначається формулою.

Формула повинна містити сукупність суттєвих ознак винаходу, корисної моделі, які достатні для досягнення зазначеного заяв­ником технічного результату, і є єдиним критерієм виз­начення обсягу правової охорони винаходу, оскільки за нею встановлюється факт використання винаходу.

Ознаки винаходу, корисної моделі, що викладені у формулі, повинні забезпечити можливість їх однозначного розуміння фа­хівцем на основі відомого рівня техніки, смислового вмісту понять, якими ці ознаки охарактеризовані.

За своєю структурою формула може бути одно- чи багатоланковою і включати відповідно один або декіль­ка пунктів.

Особливості складання формули винаходу, корисної моделі наведені у розділі 7 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель із змінами від 26.02.2004.

 ·       Реферат – це скорочений виклад змісту опису ви­находу, корисної моделі. Реферат складається для інформаційних цілей і повинен містити інформацію, що є у формулі та відпо­відних розділах опису винаходу. Він повинен подава­тись у категоризованій формі і містити такі підрозділи:

об’єкт винаходу, корисної моделі;

галузь застосування;

суть винаходу, корисної моделі;

альтернативні рішення (якщо вони є);

технічний результат.

Текст реферату повинен складатись з окремих ко­ротких речень. Вимоги до складання реферату викладе­ні у розділі 9 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель із змінами від 26.02.2004.Середній обсяг його тексту повинен міс­тити до 250 слів.

·      Опис винаходу – Опис винаходу, корисної моделі повинен викладатись настільки чітко і повно з усіма технічними деталями та підтверджувати обсяг правової охорони, визначений формулою винахо­ду, щоб фахівець у відповідній галузі міг його здійснити.

Опис винаходу, корисної моделі обов’язково повинен містити індекс Міжнародної патентної класифікації (далі — МПК), назву винаходу та такі розділи:

галузь техніки, до якої належить винахід, корисна модель;

рівень техніки, тобто характеристику аналогів і
прототипу, а також критику прототипу;

суть винаходу, корисної моделі;

перелік рисунків, креслень, таблиць, якщо на них
є посилання в описі.

Кожний із зазначених розділів опису винаходу, корисної моделі,  складається з урахуванням вимог, викладених у розділі 6 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель із змінами від 26.02.2004

Опис винаходу, корисної  моделі підписується заявником.

 ·      Графічні зображення – Креслення або інші ілюстративні матеріали, якщо вони потрібні для розуміння суті винаходу, корисної моделі, необхідно подавати у вигляді графічних зображень (власне креслень, графіків, схем, діаграм, осцилограм, рисунків то­що), фотографій, таблиць.

Рисунки подають у тому випадку, якщо неможливо проілюструвати опис винаходу, корисної моделі кресленнями чи схемами.

Фотографії подають як додаток до інших видів гра­фічних матеріалів. На кожному аркуші ілюстративних матеріалів у правому верхньому куті наводиться назва винаходу, а у правому нижньому куті – пріз­вище (прізвища) та ініціали винахідника (ви­нахідників).

 

2.    Оформлення документів, які регулюють відносини між авторами і роботодавцем.

 Оформити всі необхідні документи для визначення відношень з роботодавцем (консультуючись з спеціалістом по захисту прав об’єктів інтелектуальної власності): договір між співавторами, договір між винахідниками і роботодавцем, анкету винахідника, заяву на оплату збору за подання заявки та, в разі необхідності, за прискорення публікації:

·       Договір між винахідниками і роботодавцем – регулює права і обов’язки між творцем і роботодавцем, як заявником, а також визначає розмір винагороди винахідникам в розмірі 50% ( розмір винагороди може регулюватися за взаємною згодою сторін) від отриманого прибутку в результаті використання ОПІВ. Приклад договору наведено в Регламенті винахідника.

·       Договір між співавторами – регулює права і обов’язки між творців, а також визначає розмір вкладу, який вніс кожен винахідник в створення ОПІВ у відсотках, від якого залежить розподіл винагороди між винахідниками.

 ·       Анкету винахідника –  включає особисті дані кожного винахідника.

·       Заява на оплату збору(ів). За дії, пов’язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, спла­чуються відповідні збори. Перелік дій, за які сплачу­ються збори, їх розміри, терміни сплати, а також підста­ви для звільнення від сплати збору або зменшення його розміру, порядок повернення збору визначені Положен­ням про порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охо­роною прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг, затвердженим по­становою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1994 р. № 701, із змінами та доповненнями.

Збір за подання заявки, формула якої складає не більше трьох пунктів становить 80 грн. За кожен пункт понад три сплачується додатково по 8 грн.

На початку кожного наступного року дії патенту сплачується збір за підтримання його чинності.